Veiligheidscoördinator aanstellen?

veiligheidIn het geval het ontwerp en de verwezenlijking van het bouwwerk worden ondernomen voor rekening van één of meerdere particulieren en het bouwwerk niet bestemd is voor professioneel of commercieel gebruik (bv. bouw van een privé woning),

valt de verplichting tot het aanstellen van een veiligheidscoördinator ontwerp ten laste van de bouwdirectie belast met het ontwerp en de aanstelling van de veiligheidscoordinator verwezelijking valt ten laste van de bouwdirectie belast met de uitvoering.
Concreet betekent dit dat de architect instaat voor de aanstelling van de veiligheidscoördinator(en) ingeval de architect het bouwwerk begeleidt van ontwerp tot en met verwezenlijking.
Wanneer evenwel de architect in de verwezenlijkingsfase als bouwdirectie belast met de controle op de uitvoering wordt vervangen door een andere (rechts)persoon (sleutel-op-de-deur bouwbedrijf, hoofdaannemer, bouwheer, …) komt deze verplichting ten laste van deze laatste (voor zover er nog geen coördinator-verwezenlijking is aangesteld).


Documenten van de veiligheidscoôrdinatie
Veiligheids- en gezondheidsplan.

Het veiligheids- en gezondheidsplan is het document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico's waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.
Het bevat:

checkAdministratieve informatie (namen en adressen van de opdrachtgever(s), bouwdirecties en aannemers, coördinator-ontwerp en -verwezenlijking).
checkDe risico-analyse en de preventiemaatregelen verbonden aan de werkzaamheden.
checkDe preventiemaatregelen die in acht moeten genomen worden.
checkDe specifieke maatregelen m.b.t. de werkzaamheden met een verhoogd risico.
checkDe kritieke fasen tijdens dewelke de coördinator-verwezenlijking moet aanwezig zijn op de bouwplaats.
checkDe preventiemaatregelen voor eventuele latere werkzaamheden.
checkDe beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking.
checkDe raming van de duur van de uitvoering van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.

Het veiligheids- en gezondheidsplan moet opgesteld worden wanneer de veiligheidscoördinatie verplicht is.
Het is bovendien steeds verplicht als er bepaalde werken voorzien zijn die als gevaarlijk of met een verhoogd risico worden beschouwd (bv. gevaren van bedelving, valgevaar van 5 meter of meer, graven of werken aan putten van meer dan 1,2 meter diepte, werken in de nabijheid van drijfzand of slib, ondergrondse werken en tunnelwerken, werkzaamheden onder overdruk, met duikuitrusting, met springstoffen, met (de) montage van geprefabriceerde elementen,...).

Het veiligheids- en gezondheidsplan is bovendien verplicht voor de bouwplaatsen:


checkWaarvan de vermoedelijke duur van de werkzaamheden langer is dan 30 werkdagen en waar meer dan 20 werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn, of
checkWaarvan het vermoedelijk werkvolume groter is dan 500 mandagen.
Voor de andere bouwplaatsen volstaat al naargelang het geval een "vereenvoudigd" veiligheids- en gezondheidsplan of een schriftelijke overeenkomst.
De opdrachtgever moet er voor zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan deel uitmaakt van het bijzonder bestek, de prijsaanvraag of de contractuele documenten, en dat het daarin als afzonderlijk en als dusdanig betiteld deel wordt opgenomen, en dat:
checkDe aannemers bij hun offertes een document voegen dat verwijst naar dit plan en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met het veiligheids- en gezondheidsplan;
checkDe aannemers in hun offertes een afzonderlijke prijsberekening voegen i.v.m. de door het plan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen;
checkDe coördinator-ontwerp de opdrachtgever kan adviseren inzake de overeenstemming -of niet-overeenstemming) van de door de aannemers voorgestelde uitvoeringswijze met de bepalingen van het veiligheids- en gezondheidsplan.

Coördinatiedagboek.

Het coördinatiedagboek is het document of het geheel van documenten dat door de coördinator wordt bijgehouden, en dat, op genummerde bladzijden, de gegevens en aantekeningen vermeldt betreffende de veiligheidscoördinatie en gebeurtenissen op de bouwplaats.
Indien het gaat om bouwplaatsen van gelijk of groter dan 500 m², zonder verhoogd risico, of een werkvolume van minder dan 500 mandagen volstaat het schriftelijk in kennis stellen van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes.


Postinterventiedossier

Dit dossier bevat de voor de veiligheid en gezondheid nuttige elementen waarmee bij eventuele latere werkzaamheden moet worden rekening gehouden en dat aangepast is aan de kenmerken van het bouwwerk.
Het bevat onder andere:

checkDe architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk;
checkDe informatie voor de uitvoerders van de te voorziene latere werkzaamheden, meer bepaald de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen;
checkDe relevante verantwoording van de keuzen in verband met de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen.
Indien het gaat om bouwplaatsen van gelijk of groter dan 500 m², zonder verhoogd risico of met een werkvolume van minder dan 500 mandagen, en indien het gaat om een bouwplats van minder dan 500 m² mag een vereenvoudigde versie van het postinterventiedossier.
Dit document is verplicht op alle bouwplaatsen waar een coördinatie moet worden georganiseerd. Het is aan de coördinator(en) om het dossier te openen, aan te vullen en bij te werken.


 

Vepabo bvba

Adres:
Zeshoekstraat 82
B-9190 Stekene
Oost Vlaanderen
Telefoon: 0473 31 36 39
Email: info@vepabo.be

Plan route

Geef uw adres hier inGratis Offerte

Voor een gratis offerte klik hier en vul het formulier in. U kan ook plannen doorsturen via het formulier.

Labels

 Minneapolis blower door system    tectite express   BCCA